Gebruiksvoorwaarden van de site

GEBRUIKSVOORWAARDEN

WETTELIJKE KENNISGEVING

WETTELIJKE KENNISGEVING
URL van de Site: www.supportenfantsetcancer.fr
Contact: e-mail:[email protected] - Telefoonnummer: +33 0810 200 857

Verantwoordelijke uitgever: Jessica De Lacour Sussac

Uitgever Stichting La Roche-Posay, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 62 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret Frankrijk, onder toezicht van de FONDATION DE FRANCE, erkend als stichting van openbaar nut bij Frans decreet van 9 januari 1969, met zetel te 40, avenue Hoche, 75008 Parijs Frankrijk

Host: Microsoft France, SAS met een kapitaal van 4.240.000,00 euro, statutair gevestigd te 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 327 733 184

1. TOEGANG TOT DE SITE

Om toegang te krijgen tot deze Site en deze te gebruiken, moet u 16 jaar of ouder zijn.

U hebt vrije en kosteloze toegang tot de Site, zonder u te registreren of een account aan te maken.

Voor toegang tot de Site en/of sommige secties ervan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist zijn. In dat geval is het uw verantwoordelijkheid de nodige maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te waarborgen. U kunt deze uiteraard op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Site en/of sommige rubrieken ervan kan echter worden beperkt om frauduleus gebruik van de genoemde codes te voorkomen. Wij verzoeken u ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u zich eventueel bewust bent. Bovendien behouden wij ons het recht voor om bij niet-naleving van de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven regels, uw toegang op te schorten.

De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk blijven voor uw rekening.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

a. Intellectuele eigendomsrechten

De ontwikkeling van deze Site ging gepaard met aanzienlijke investeringen. De Site en elk van zijn onderdelen (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) worden beschermd door het recht op intellectuele eigendom. Elk gebruik, elke reproductie of elke weergave van de Site (geheel of gedeeltelijk), op om het even welke drager, voor om het even welk ander doel, en in het bijzonder voor commerciële doeleinden, is verboden. We kunnen u op deze Site inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de "Downloadbare inhoud"). Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijk en privégebruik, kosteloos en voor de wettelijke duur van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald door de Franse en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Downloadbare inhoud te gebruiken. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Downloadbare inhoud is verboden. Door dergelijke Downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

b. Rechten van derden

Wij herinneren u eraan dat u voor elke inhoud die u op de Site wilt publiceren, verplicht alle nodige toestemmingen en rechten van de verschillende betrokken rechthebbenden moet verkrijgen/toewijzen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten en/of literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsook persoonlijkheidsrechten (en in het bijzonder beeldrechten), zodat u deze inhoud op een vreedzame manier kunt exploiteren. U moet bijvoorbeeld de rechten op de inhoud verkrijgen/overdragen, en in het bijzonder de auteursrechten op de foto's, evenals op alle elementen die in de genoemde inhoud voorkomen, zoals bijvoorbeeld elementen van architectuur, design, reclamecreaties, of zelfs kledingcreaties.

c. Gebruikersinhoud

Wij kunnen op deze Site een ruimte beschikbaar stellen voor gebruikersinhoud, zoals teksten, foto's, video's, meningen enz. (hierna de "Gebruikersinhoud").
Door Gebruikersinhoud op de Site te publiceren, verleent u Ons hierbij een gratis, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor de gehele duur van intellectuele, literaire en artistieke en/of industriële eigendomsrechten, en in het bijzonder auteursrechten zoals gedefinieerd in de Franse en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (met inbegrip van alle latere aanvullende of wijzigende regelgeving), om deze Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) te reproduceren, weer te geven, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te maken, in andere werken te integreren en te verspreiden.

Dit gebruik is toegestaan voor alle interne of externe, zakelijke of financiële communicatie, reclame, public relations en historische of archiefdoeleinden van de Stichting La Roche-Posay of haar dochterondernemingen, haar producten en/of haar merken, en in het bijzonder op de volgende dragers:

 • Weergaven in alle formaten, in onbeperkte hoeveelheden,
 • Pers, onbeperkt aantal publicaties,
 • Redactie, onbeperkt aantal publicaties, met name publicaties voor interne communicatie, inclusief verkoopapparaat en distributienetwerk
  (groothandelaars, detailhandelaars, agenten enz.), evenementen, affiches voor congressen, beurzen, stands enz.;
  B2B-communicatie, in de vakpers, voor een onbeperkt aantal publicaties en/of hoeveelheden,
 • Elektronische redactie, IT, digitaal, multimedia, internet en intranetten, alle sites (ongeacht de site en/of het medium, met inbegrip van de zogenoemde "sociale netwerk"-sites zoals Facebook, Twitter, Youtube of Dailymotion) onbeperkt aantal invoegingen en verspreiding,
 • op elk ander reclamemedium (met inbegrip van reclame op verkooppunten) (hierna het "Medium"/de "Media").

U wordt ervan in kennis gesteld dat deze sociale netwerken platforms van derden zijn en dat de verspreiding en het gebruik van Gebruikersinhoud op deze sociale netwerken bijgevolg onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden die door deze derden zijn opgesteld. Wij kunnen dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de Inhoud door Ons of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld, en in het bijzonder wat betreft de reikwijdte van de verleende rechten, de duur van de rechten en de verwijdering van de Inhoud. U bent verantwoordelijk voor eventuele claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Inhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld.

Bovendien herinneren Wij u eraan dat elke Inhoud naar alle waarschijnlijkheid zal worden gerefereerd in een zoekmachine en dus zal worden geraadpleegd door een publiek buiten de Site.

Deze toestemming geeft Ons de mogelijkheid om uw Inhoud aan te passen en/of eventuele verduidelijkingen aan te brengen in de oorspronkelijke vastlegging die Wij nuttig achten, zolang deze Inhoud uw imago of uw woorden niet wijzigt.

Bovendien kan het gebruik van Gebruikersinhoud vergezeld gaan van bepaalde geanonimiseerde informatie, zoals uw woonplaats, land of leeftijd, en/of, indien van toepassing en indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, informatie aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam of uw bijnaam.

De Gebruikersinhoud die u op deze Site plaatst, is uw keuze en uw uitsluitende verantwoordelijkheid. Wij herinneren u er echter aan dat deze Gebruikersinhoud niet in strijd mag zijn met de geldende wetgeving, met de goede zeden en met de hier uiteengezette beginselen. In dit verband behouden wij ons het recht voor om te allen tijde Gebruikersinhoud te verwijderen die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder het Handvest van Goed Gedrag.

Bovendien moet u, als u toegang krijgt tot Gebruikersinhoud die door een andere gebruiker is gemaakt, de rechten van die gebruiker respecteren en er met name voor zorgen dat u de genoemde Inhoud niet reproduceert en verspreidt via andere media zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken gebruiker.

3. HANDVEST VAN GOED GEDRAG

Wij hechten belang aan waarden als verdraagzaamheid en respect voor anderen.
Om deze reden is het bij het gebruik van deze Site verboden:

 • racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadaardige, vulgaire, obscene of onwettige uitlatingen te doen,
 • inhoud te verspreiden die schadelijk, lasterlijk, ongeoorloofd of kwaadwillig is, inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer of de publiciteitsrechten, aanzet tot geweld of tot rassen- of etnische haat, of indruist tegen de goede zeden of aanzet tot het plegen van bepaalde strafbare feiten en misdrijven;
 • de Site te gebruiken voor politieke, propagandistische of proselitiserende doeleinden;
 • reclame- of promotie-inhoud te publiceren voor producten en/of diensten die concurreren met het/de merk(en) die op de Site worden vermeld;
 • de Site van zijn doel af te leiden, met name door hem als ontmoetingsplaats te gebruiken;
 • informatie verspreiden die direct of indirect de precieze identificatie van een natuurlijke persoon bij naam mogelijk maakt zonder zijn of haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, zoals achternaam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer;
 • informatie of inhoud te verspreiden die de gevoeligheden van jongeren kan kwetsen;
 • anderen te intimideren of lastig te vallen;
 • illegale activiteiten te ontplooien, met name inbreuken op de rechten van eigenaars van software, handelsmerken, foto's, beelden, teksten, video's enz;
 • inhoud te verspreiden (met name foto's en video's) waarop minderjarigen staan afgebeeld.


Als u Gebruikersinhoud ontdekt die misdaden tegen de menselijkheid verheerlijkt, aanzet tot rassenhaat en/of geweld of kinderpornografie betreft, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres: [email protected], of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: Service Consommateurs - La Roche-Posay, 30 rue d'Alsace - 92300 Levallois-Perret, Frankrijk, met vermelding in uw e-mail/brief van de datum waarop u deze inhoud heeft opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de betwiste inhoud, de beschrijving ervan en de gebruikersnaam van de auteur.

Indien u van mening bent dat een Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de hierboven uiteengezette beginselen en uw rechten of de rechten van een derde (bijvoorbeeld inbreuk, belediging, schending van de privacy), kunt u dit melden op het volgende e-mailadres: [email protected], of door een gedetailleerde brief te sturen naar het volgende adres: Fondation La Roche-Posay - 62 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret, Frankrijk, met vermelding in uw e-mail/brief van de datum waarop u deze inhoud heeft opgemerkt, uw identiteit, het URL-adres van de betwiste inhoud, de beschrijving ervan en de gebruikersnaam van de auteur.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6-I-5 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, moet de kennisgeving het volgende bevatten:

 
 • de datum van kennisgeving;
 • voor een natuurlijke persoon: achternaam, voornamen, beroep, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum en -plaats;
 • naam en adres van de geadresseerde of, in het geval van een rechtspersoon, diens naam en statutaire zetel;
 • de beschrijving van de betwiste feiten en de precieze locatie ervan (bijv.: URL-link van de betwiste inhoud);
 • de redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, met inbegrip van een verwijzing naar wettelijke bepalingen en feitelijke motiveringen;
 • een kopie van de briefwisseling gericht aan de auteur of uitgever van de omstreden informatie of activiteiten, waarin wordt verzocht deze te onderbreken, in te trekken of te wijzigen, of waarin wordt gemotiveerd dat geen contact met de auteur of uitgever kon worden opgenomen.

Onvolledige kennisgevingen kunnen niet in behandeling worden genomen. LET OP: Het feit dat iemand inhoud of een activiteit als illegaal voorstelt met het doel deze te doen intrekken of de verspreiding ervan tegen te houden door valse of onjuiste informatie te verstrekken, wordt gestraft met één jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro.

4. INFORMATIE OP DE SITE

a. Algemene bepalingen

Wij herinneren u eraan dat de op deze Site beschikbare informatie onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten, die met name te wijten zijn aan derden. Wij verbinden ons ertoe onnauwkeurigheden te verwijderen of dergelijke informatie op de Site zo snel mogelijk aan te vullen.

b. Advies en diagnose-instrumenten

Het op deze Site gegeven advies en/of de eventueel beschikbare diagnostische hulpmiddelen zijn eenvoudige simulaties bedoeld om cosmetologisch advies te verkrijgen.
De informatie die zij verstrekken is louter indicatief en kan in geen geval een medische diagnose of een klinisch consult vervangen, noch een medische behandeling.
Bijgevolg kunnen wij niet garanderen dat u volledig tevreden zult zijn met het advies dat voortvloeit uit het gebruik van deze hulpmiddelen en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het gebruik dat u ervan maakt.

Voor nadere informatie of in geval van twijfel raden wij u aan uw arts te raadplegen.

c. Hyperlinks

De hyperlinks op deze Site kunnen u leiden naar websites van derden waarvan wij de inhoud niet controleren. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks op deze Site uitsluitend zijn opgenomen om uw navigatie op het Internet te vergemakkelijken, gebeurt het raadplegen van sites van derden naar eigen goeddunken en op uw eigen verantwoordelijkheid.

5. PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u (i) zich abonneert op een dienst, (ii) Downloadbare inhoud downloadt, (iii) zich authentiseert, (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd, (v) Ons een e-mail stuurt, (vi) reageert op een enquête of onderzoek.

Uw persoonsgegevens worden door Cosmétique Active France opgenomen in een computerbestand. Deze persoonsgegevens zullen elektronisch worden verwerkt indien u daarvoor toestemming hebt gegeven en kunnen op de volgende manier worden gebruikt:

 • Om statistische studies uit te voeren: wij verzamelen en bestuderen uw gegevens om uw profiel te bepalen en om onze diensten beter aan uw verwachtingen aan te passen. Deze statistische studies zijn strikt vertrouwelijk;
 • Opvolging van de klantrelatie: als u ons een bericht stuurt, worden de gegevens bewaard en gebruikt om op uw verzoek te reageren en voor de opvolging ervan;
 • Dienstverlening: om uw klantenaccount aan te maken, om nieuwsbrieven te versturen, om berichten te sturen naar uw vrienden via de Site, om u te waarschuwen wanneer een product opnieuw beschikbaar is, om uw profielen of schoonheidsrituelen op te slaan enz.
 • Om uw bestellingen te verwerken: uw aankopen verwerken, monsters sturen.


Overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen beschikt u over het recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door een brief te zenden, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitsbewijs, aan het volgende adres:

[email protected]

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons Beleid inzake persoonsgegevens, dat hier kan worden geraadpleegd: https://www.laroche-posay.fr/article/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-du-groupe-l-oreal/a15842.aspx.

6. COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u op de Site surft (zoals de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek enz.) en die kunnen worden gelezen tijdens uw bezoeken aan dezelfde Site (hierna de "Cookies"). Voor meer informatie over het gebruik van Cookies op de Site, nodigen wij u uit om onze tabel over Cookies te raadplegen, die hier toegankelijk is.

7. WIJZIGING VAN DE SITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen de inhoud en informatie van deze Site en deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving en/of om de Site te verbeteren.

Eventuele wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst voordat zij onder deze Gebruiksvoorwaarden van kracht worden. Tenzij de wijziging uw uitdrukkelijke aanvaarding impliceert, veronderstelt uw verder gebruik van de Site uw aanvaarding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.

8. CREDITS

De Site is ontwikkeld voor de Stichting La Roche-Posay, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 62 quai Charles Pasqua, 92300 Levallois-Perret Frankrijk, onder toezicht van de FONDATION DE FRANCE, erkend als stichting van openbaar nut bij Frans decreet van 9 januari 1969, met zetel te 40, avenue Hoche, 75008 Parijs Frankrijk, e-mailadres: [email protected], telefoonnummer: 0810 800 857

9. KENNISGEVING

Wij streven ernaar de Site en de Downloadbare inhoud te allen tijde toegankelijk te houden. Wij kunnen echter de beschikbaarheid en permanente toegankelijkheid van de Site niet garanderen. Wij kunnen immers genoodzaakt zijn de toegang tot de Site tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, met name voor technisch onderhoud.

Tevens wordt aangegeven dat het internetnetwerk en de computer- en telecommunicatiesystemen niet vrij van fouten zijn en dat zich onderbrekingen en storingen kunnen voordoen. Wij kunnen in dit verband geen enkele garantie bieden en kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die inherent is aan een dergelijk gebruik van het internet en computer- en telecommunicatiesystemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • de onjuiste overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;
 • inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van een computervirus;
 • het uitvallen van ontvangstapparatuur of communicatielijnen; en
 • elke andere storing van het internetnetwerk die de goede werking van de Site verhindert.

Tenslotte kunnen wij enkel aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse schade, met uitsluiting van elke andere schade of nadeel van welke aard ook. In het bijzonder gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van winst of inkomsten of verlies van klanten.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

Bij problemen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice:

[email protected] of via deze link
0810 800 857
van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur

Overeenkomstig de bepalingen van de Franse Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, maakt L'Oréal gebruik van de diensten van het Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (hierna de "Ombudsman") waarvan de contactgegevens zijn: 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 Parijs - http://www.cmap.fr.

In geval van een schriftelijke klacht die niet door onze Consumentenservice is opgelost, kunt u zich kosteloos tot de Ombudsman wenden. Om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen met de Ombudsman, klik hier. Op Europees niveau heeft de Europese Commissie ook een onlineplatform voor geschillenbeslechting opgezet, dat hier kan worden geraadpleegd.

Indien het geschil in het kader van deze bemiddeling niet kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken.